Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo pateikimas

Tyrimo tikslas: Atskleisti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklę ir potencialą
bei pateikti rekomendacijas dėl edukacinių priemonių paveikumo gerinimo.

Tyrimo rekomendacijos:

 • Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvedus nemokamą muziejų lankymą, svarstyti edukacinių programų
  įgyvendinimo finansavimo klausimą mokiniams ir jaunimui.
 • Tobulinti kultūrinės edukacijos programų ir užsiėmimų įgyvendinimo politiką siekiant
  lygių prieinamumo galimybių visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, nepaisant
  mokyklos lokacijos ir šeimos socialinio statuso, ir kuriant kompensacinius mechanizmus,
  kurie mažintų netolygaus muziejų išteklių pasiskirstymo sąlygotą nelygybę
  kultūrinio švietimo srityje.
 • Bendradarbiaujant kurti kartu besimokančių ir veikiančių mokytojų ir edukatorių tinklus
  valstybės, regiono, savivaldos lygmenimis, sistemiškai sprendžiant edukatorių kvalifikacijos
  kėlimo ir kompetencijų tobulinimo, taip pat edukacinių programų dermės su
  bendrojo ugdymo turiniu ir kokybės užtikrinimo klausimus.
 • Nuosekliai apsispręsti dėl muziejaus misijos strateginės kaitos. Pasirinkus įtraukiojo ir
  šiuolaikiško muziejaus plėtotės kryptį, prioritetą skirti muziejaus padalinių pertvarkai,
  edukatoriaus funkcijų išgrynimui, edukacinių erdvių modernizavimui, tikslingoms ir
  tęstinėms investicijoms, kad būtų užtikrinta edukacinių programų rengimo ir realizavimo
  kokybė.
 • Aktyviau dalyvauti teikiant neformalaus švietimo programas. Tikslingai organizuoti tęstinius
  edukatorių mokymus, kurių metu, padedant profesionaliems švietimo konsultantams
  ir diskutuojant tarpusavyje, svarbu kurti konkurencingas neformaliojo švietimo
  programas.
 • Didinant nacionalinių muziejų edukacinių paslaugų geografinį prieinamumą dažniau
  rengti mobilias edukacines ekspozicijas, formuoti tyrimų rinkinius ir teikti edukacines
  paslaugas mokyklų, savivaldybių muziejų patalpose.
 • Daugiau pasitelkti ir muziejaus edukacijose dažniau taikyti skaitmenines technologijas,
  sudarant galimybę mokykloms nuotoliniu būdu naudotis muziejaus kolekcija pamokose
  ar mokinių individualiems tyrimams.

Tyrimą atliko: Lietuvos muziejų asociacija

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija Lietuvos muziejuose