Kultūros statistika (SAMS projektas)

Siekdama tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus ir ieškodama efektyviausių būdų užtikrinti šių projektų įgyvendinimo stebėseną, Lietuvos kultūros taryba inicijavo Kultūros statistikos, tai yra, Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo, sistemos (toliau – SAMS) sukūrimą. Ji skirta duomenų ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektus surinkimui ir panaudojimui efektyviam, įrodymais grįstam kultūros politikos tikslų įgyvendinimui.

Įgyvendindama šią iniciatyvą, 2019 – 2020 m. Lietuvos kultūros taryba kreipėsi į kultūros ir meno sričių ekspertus, kurie atliko 15 sričių tyrimus ir pateikė pasiūlymus kultūros ir meno projektų kokybinių vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymui. Ši medžiaga taps pagrindu leisiančiu Lietuvos kultūros tarybai rinkti kultūros ir meno rodiklius ir stebėti srities kokybinį pokytį – atpažinti svarbiausias konkrečios kultūros ar meno srities plėtrai aktualias veiklas, jų sukuriamus produktus ar suteikiamas paslaugas.

Remiantis 2020 m. atliktomis 34 ekspertų kultūros ir meno sričių apžvalgomis, buvo parengtos ataskaitos ir jų santraukos, kurias sudaro siūlomi kultūros ir meno sričių, jų raidos ir projektų apibrėžimai, kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai, galimų veiklų, produktų ir paslaugų sąrašai. 

Kultūros ir meno ekspertų atliktos sričių apžvalgos ir jų santraukos:

SAMS kūrimo galimybių studija

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. etapo Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.1- ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ finansavimo sąlygas. Projektą įgyvendinančioji institucija — Europos socialinio fondo agentūra.