Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2023

Lietuvos kultūros taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 3 str. 3 p. įtvirtintą Tarybos veiklos tikslą analizuoti kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai, Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos 2022–2024 metų tyrimų planą, patvirtintą LR kultūros ministro 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-1236 „Dėl Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos 2022–2024 metų tyrimų plano patvirtinimo“ ir siekdama gerinti įrodymais grįstą projektų finansavimą kultūros sektoriuje, užsakė „Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis“ tyrimą.

Tyrimo tikslai:

 • Sužinoti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų / paslaugų prieinamumą ir kokybę;
 • Nustatyti gyventojų kultūros produktų / paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje, kultūros prekių ir paslaugų kokybės vertinimą;
 • Nustatyti ir įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis pokytį per 2014–2023 metų laikotarpį ir galimas to priežastis;
 • Nustatyti ir įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis skirtumus tarp lyties, amžiaus, išsimokslinimo ir pajamų grupių, 10 apskričių bei Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m., Alytaus m. savivaldybių (toliau – 6 savivaldybės) bei galimas šių skirtumų priežastis.

2023 m. pagrindinių rodiklių santrauka:

 • 47 % gyventojų patys užsiima kūrybine ir (ar) kultūrine veikla.
 • 26 % gyventojų įsitraukė į socialinę, savanorišką kultūrinę veiklą.
 • 56 % gyventojų vartojo bent 4 kultūros produktus / paslaugas gyvai.
 • 57 % gyventojų palankiai vertina kultūros prieinamumą gyvai.
 • 45 % gyventojų palankiai vertina kultūros skaitmeninio turinio prieinamumą.
 • 62 % gyventojų palankiai vertina kultūros kokybę gyvai.
 • 43 % gyventojų palankiai vertina kultūros skaitmeninio turinio kokybę.

Tyrimą atliko: Lietuvos kultūros tarybos užsakymu tyrimą atliko UAB „KOG institutas“, UAB „Norstat LT“.

Ataskaitą parengė: Rūta Matulaitienė (KOG institutas), dr. Laima Nevinskaitė (nepriklausoma ekspertė).

Prie tyrimo rezultatų analizės bei ataskaitos rengimo prisidėjo: Agnė Ambrazevičienė (nepriklausoma ekspertė), Agata Jackevič (KOG institutas), dr. Lukas Pukelis (nepriklausomas ekspertas), Eglė Šedbaraitė (KOG institutas), dr. Eleonora Šeimienė (KOG institutas), Egidijus Vlaščenko (KOG institutas) Atliekant šį tyrimą buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atliktų ankstesnių tyrimų metodika ir rekomendacijomis (2014 m. UAB „Socialinės informacijos centras“ ir UAB „ESTEP Vilnius“, 2017 m. UAB „Socialinės informacijos centras“ ir UAB „Norstat LT“), bei Tarybos užsakymu 2020 m. UAB „KOG institutas“ ir „Norstat LT“ atlikto tyrimo metodika bei rekomendacijomis.

Atskira padėka skiriama dr. Ainei Ramonaitei, kurios įžvalgos stipriai prisidėjo prie 2023 m. tyrimo klausimyno tobulinimo.

Pasirengimo tyrimui ir tyrimo priežiūros darbo grupė:

 • Lietuvos kultūros tarybos atstovai: Marija Pečiulytė (darbo grupės pirmininkė), Radvilė Maskuliūnaitė (darbo grupės pirmininkės pavaduotoja), Aleksandra Chackevičiūtė, Asta Pakarklytė, Rūta Stepanovaitė, Martynas Tininis.
 • LR kultūros ministerijos atstovai: Ieva Macijauskytė, Daiva Nazarovienė.

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2023

Svarbu: 2024 03 19 d. ataskaita buvo peržiūrėta ir patikslinti šie dalykai:

 • Dalis muziejų rodiklių reikšmių 77, 83, 279–281 psl.;
 • Dalis bibliotekų rodiklių reikšmių 193, 260 psl., įtrauktas bibliotekų stulpelis duomenų lentelėse 273–274 psl.;
 • Dalis filmų ir videomeno rodiklių reikšmių 216, 222 psl.

Santrauka / Summary: lietuvių k. / anglų k.

Infografikas / Infographic: lietuvių k. / anglų k.

Pristatymo skaidrės: Tyrimo rezultatai (1 dalis), Regionų analizė (2 dalis)

Pristatymo įrašas: Kaip Lietuvos gyventojai dalyvauja kultūroje?

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba