2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio kultūros skaitmeninimo srities prioritetų strateginis vertinimas

Vertinimo tikslas: įvertinti ES fondų ir kitų finansinių šaltinių investicijų į kultūros srities išteklių skaitmeninimą poveikį teikiamų kultūros paslaugų apimtims ir kokybei, siekiant pasirengti naujam 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui.

Vertinimo uždaviniai:

  • įvertinti 2014–2020 m. ES fondų ir kitų valstybės investicijų į kultūros turinio skaitmeninimo poveikį skaitmeninio ir suskaitmeninto kultūros turinio atvirumui ir prieinamumui visuomenei;
  • išanalizuoti ir pateikti gerąsias praktikas pasirinktose Europos Sąjungos šalyse taikomas kultūros išteklių skaitmeninimo bei skaitmeninio kultūros turinio sklaidos priemonėms;
  • išanalizuoti ir pateikti unifikuotų portalų (Europeana, naujai kuriamo „European collaboration cloud for cultural heritage“), skirtų kaupti, saugoti ir skleisti skaitmeninius ir skaitmenizuotus kultūros išteklius, tinklaveikos, sąsajumo ir sąveikumo su esamomis Lietuvoje kultūros išteklių sistemomis galimybes, techninius reikalavimus, taikomus tokių portalų suskaitmenintam kultūros produktui, šių portalų kuriamą vertę bei bendradarbiavimo kaštus;
  • išanalizuoti ir apibendrinti Lietuvos skaitmeninius ir suskaitmenintus kultūros išteklius bei skaitmeninti bei skleisti naudojamus įrankius, kylančius iššūkius; įvertinti ES fondų ir kitų investicijų į kultūros srities išteklių skaitmeninimo rezultatyvumą ir pasiekimo laipsnį;
  • pateikti esamų kultūros išteklių elektroninių paslaugų efektyvinimo bei naujų paslaugų kūrimo gaires 2021– 2027 m. programavimo laikotarpiu ir investicijų poreikį joms (jas) realizuoti.

Vertinimo išvados:

Siekiant pasirengti naujam 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui, 2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio kultūros skaitmeninimo srities prioritetų strateginiame vertinime iškeltas tikslas – įvertinti ES fondų ir kitų finansinių šaltinių investicijų į kultūros srities išteklių skaitmeninimą poveikį teikiamų kultūros paslaugų apimtims ir kokybei. Kiekvienam vertinimo klausimui buvo iškeltos hipotezės, kurios buvo patvirtintos arba paneigtos atlikus analizę.

  • Vertinimo 2 skyriuje nustatytas 2014–2020 m. laikotarpio ES ir kitų valstybės investicijų kultūros skaitmeninimo srityje poveikis, poveikio apimtys, skirtingų investicijų poveikio skirtumas.
  • Vertinimo 3 skyriuje atlikta atrinktų užsienio šalių – Danijos, Lenkijos, Nyderlandų – kultūros skaitmeninimo srities gerųjų praktikų analizė, ypatingą dėmesį skiriant sklaidos gerosioms praktikoms. Pagrindus gerųjų praktikų tinkamumą Lietuvos kultūros skaitmeninimo srities iššūkių sprendimui, nustatytos gerosios praktikos naudojamos formuluojant Vertinimo rekomendacijas.
  • Vertinimo 4 ir 5 skyriuose išanalizuotas Lietuvos kultūros įstaigų pasiekimas ir iššūkiai, vykdant suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros turinio plėtros, atnaujinimo, sklaidos ir saugojimo bei bendradarbiavimo su unifikuotais portalais srityse – nustatytos problemos, kurios yra susijusios su finansavimo ir specifinių kompetencijų (pirmiausiai – sklaidos srityje) trūkumu. Vertinimo 6 skyriuje pateikta nacionalinės Vartotojų apklausos ir grupinių diskusijų su tikslinių profesinių grupių atstovais ir ekspertais analizė – nustatyti vartotojų įpročiai, poreikiai ir lūkesčiai.
  • Vertinimo 7 skyriuje suformuluotos gairės (rekomendacijos ir reikalingos investicijos) 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiui – gairių rekomendacijos remiasi atsakymais į vertinimo klausimus.

Vertinimą atliko: Smart Continent LT, LR Kultūros ministerijos užsakymu

Vertinimo metai: 2023

Galutinė vertinimo ataskaita: 2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio kultūros skaitmeninimo srities prioritetų strateginis vertinimas

Vertinimo ataskaitos infografikai: lietuvių kalba / anglų kalba.

Galutinės vertinimo ataskaitos santrauka: lietuvių kalba / anglų kalba.

Originalus šaltinis: Kultūros ministerija