Muziejai žmogaus gerovei

Kultūros ministerijos užsakymu 2022-2023 m. atliktas tyrimas „Muziejai žmogaus gerovei“ buvo inicijuotas siekiant įvertinti, kaip Lietuvos muziejai ir jų vykdoma veikla prisideda prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo, į ją žvelgiant per kultūros prieinamumo visiems prizmę bei parengti rekomendacijas Lietuvos muziejų prieinamumo žmonėms su negalia didinimui.

Tyrimo tikslas: parengti rekomendacijas dėl Lietuvos muziejų paslaugų, skirtų žmonėms su negalia, sistemos kūrimo, tobulinimo ir plėtros galimybių.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijų ir / arba tarptautinių organizacijų parengtą metodinę medžiagą (rekomendacijas, gaires, metodikas ir kt.), skirtą kultūros paslaugų prieinamumui asmenims su negalia didinti, ir remiantis ja parengti pagrindinių reikalavimų ir / arba rekomendacijų dėl muziejų prieinamumo didinimo žmonėms su negalia sąrašą;
  2. Atlikti Lietuvos muziejų (nacionalinių, valstybinių, savivaldybių) prieinamumo žmonėms su negalia vertinimą, identifikuojant pagrindines problemines sritis;
  3. Nustatyti žmonių su negalia patirtį ir požiūrį į Lietuvos muziejų prieinamumą, identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius;
  4. Nustatyti Lietuvos muziejų darbuotojų patirtį ir požiūrį į muziejų prieinamumą žmonėms su negalia, identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius;
  5. Išanalizuoti ne mažiau kaip keturių užsienio šalių muziejų gerąją praktiką didinant muziejų prieinamumą žmonėms su negalia, kuri būtų susijusi su skirtingomis muziejų teikiamomis paslaugomis (produktais) skirtingą negalią turintiems asmenims;
  6. Nustatyti švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų specialistų ir žmones su negalia vienijančių organizacijų darbuotojų patirtį ir požiūrį į muziejų prieinamumą žmonėms, turintiems negalią, identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius;
  7. Remiantis tyrimo metu gautais rezultatais, parengti rekomendacijas dėl Lietuvos muziejų sektoriaus paslaugų, skirtų žmonėms su negalia, sistemos kūrimo, tobulinimo ir plėtros galimybių.

Tyrimo apibendrinimas: išanalizuota Lietuvoje esama metodinė medžiaga, susijusi su muziejų pritaikymu lankytojams, turintiems negalią, parodė, kad šalyje daug dėmesio skiriama asmenų su negalia integracijai, parengta nemažai metodinių leidinių, tačiau trūksta metodinės medžiagos susisteminimo. Atliktų kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatų analizė atskleidė tiek muziejų darbuotojų, tiek negalią turinčių muziejų lankytojų nuomones apie muziejų prieinamumą, jo didinimo kryptis ir galimas priemones. Užsienio šalių gairių ir rekomendacijų, skirtų užtikrinti kuo platesnį muziejų prieinamumą visiems lankytojams, analizė ir užsienyje taikomų prieinamumo didinimo priemonių gerosios praktikos pavyzdžiai, naudingi kaip įkvėpimo šaltinis, potencialiai įgalinantis Lietuvos muziejus taikyti naujoves savo veikloje.

Tyrimą atliko: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „Socialinių inovacijų institutas“ Kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: „Muziejai žmogaus gerovei“ galutinė ataskaita

Rekomendacijos muziejų prieinamumui didinti

Infografikas: tyrimas „Muziejai žmogaus gerovei“

Originalus šaltinis: LR kultūros ministerija