Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas

Tyrimo tikslas: rekomenduoti galimus rodiklius savivaldybėms, atliekančioms savivaldybės įsteigtų kultūros įstaigų paslaugų kokybės vertinimą.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Savivaldybėms vertinant vietos kultūros paslaugų įstaigų veiklą, turėtų būti siūloma derinti tiek bendrosiose, tiek ir sektorinėse vertinimo kriterijų sistemose naudojamus rodiklius.
  2. Svarbu, kad rodiklių sąrašas būtų suderintas su konkrečiai įstaigai ar įstaigų grupei keliamais tikslais ir uždaviniais. Išplėstinis rodiklių sąrašas (toks, koks pateiktas šios ataskaitos lentelėse) laikytinas tinkamu tipinės kultūros įstaigos paslaugų kokybei vertinti. Tuo tarpu konkrečios kultūros įstaigos, kurios specializacija gali būti pakankamai įvairi, atveju, rekomenduojama pasirinkti tuos rodiklius, kurie geriausiai atspindi įstaigai deleguotų funkcijų vykdymą.
  3. Lyginant ir vertinant šiuo metu taikomą savivaldybių kultūros įstaigų veiklos vertinimo praktiką, ateityje rekomenduojama skatinti platesnių paslaugų kokybės vertinimo metodų – ypatingai lankytojų ir bendruomenės tyrimų – naudojimą.
  4. Įstaigos paslaugų kokybės vertinimo metu aktyviai turėtų dalyvauti įstaigos personalas, turėtų būti skatinamas savianalizės procesas. Taip pat, atliekant įstaigų, jų paslaugų kokybės vertinimą rekomenduojama į vertinimo procesą įtraukti nevyriausybines organizacijas, asociacijas, kitų panašių įstaigų atstovus („peergroup“ metodas).

Tyrimą atliko: UAB „BGI Consulting” ir VšĮ „KULTUR“

Atlikimo metai: 2012

Visas tyrimas: Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas