Kultūros stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (SAMS) sukūrimo studija

Tyrimo tikslas: pristatyti SAMS projektą ir jo eigą bei parengti SAMS I etapo rodiklių matricą.

Tyrimo uždaviniai:

  • pristatyti SAMS įgyvendinimo procesą – atliktus darbus ir įtrauktas subjektų grupes;
  • detaliai aprašyti formuojamą rodiklių matricą ir argumentaciją dėl įtraukiamų rodiklių.

Tyrimo išvados:

  1. SAMS sistemos sukūrimas padės susieti ir susisteminti atskirų institucijų kaupiamus duomenis, taip pat duomenis, kurie gaunami atliekant tyrimus.
  2. Pagrindinis SAMS studijos rezultatas yra sukurta bazinių (pagrindinių) rodiklių matrica, kuria remiantis bus renkami duomenys apie kultūros ir meno sritis.
  3. Užsienio šalių statistikos sistemų apžvalgoje siekiama apžvelgti kitų šalių ir tarptautinių organizacijų duomenų bazių struktūrą ir nurodyti, kokius papildomus duomenis būtų verta kaupti SAMS.
  4. Remiantis ekspertų pasiūlytais, užsienio šalių ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiuose dokumentuose renkamais rodikliais, išskirta papildomų rodiklių matrica.
  5. Atlikta Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠV IS) apžvalga leido įvertinti jau egzistuojančios Lietuvoje sistemos funkcionalumą, patogumą vartotojui, kurie svarbūs siekiant, kad SAMS sistema būtų patraukli naudotis.

Tyrimą atliko: Kristina Mažeikaitė, Karolina Šulskutė, Marija Pečiulytė

Tyrimo metai: 2022

Tyrimo ataskaita: SAMS sukūrimo studijos ataskaita (2022)

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba