Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ vertinimas

Tyrimo tikslas: įvertinti programos „Kvalifikacijos kėlimas“ indėlį siekiant užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei pateikti rekomendacijas šią veiklą užtikrinančiam finansavimo modeliui ir jo stebėsenai.

Tyrimo uždaviniai:

  • atlikti literatūros analizę, nusakant kultūros ir meno srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje situaciją;
  • išanalizuoti programos „Kvalifikacijos kėlimas“ tikslus ir poveikį;
  • suformuluoti rekomendacijas tolesniam programos „Kvalifikacijos kėlimas“ veiklų finansavimui ir įgyvendinimui.

Tyrimo rekomendacijos:

  1. vadybinių gebėjimų ir meistriškumo stiprinimas,
  2. strateginis kompetencijų stiprinimas,
  3. Kultūros sektoriaus 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programos tikslų įgyvendinimas.

Tyrimą atliko: Martynas Darškus.

Tyrimo vadovė: Kristina Mažeikaitė

Tyrimo metai: 2022

Tyrimo ataskaita: Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ vertinimas

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba