Galimybių studija „Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos poreikio ir alternatyvų analizė“

Tyrimo tikslas: siekiant įtvirtinti tarptautinius standartus atitinkančią Lietuvos kilnojamojo kultūros paveldo, saugomo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, apsaugą, pateikti analize paremtus siūlymus dėl Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo.

Tyrimo uždaviniai:

• išanalizuoti ir įvertinti muziejinių vertybių saugyklų poreikį, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos
kilnojamojo kultūros paveldo, saugomo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, apsaugą;
• atsižvelgiant į muziejų saugyklų poreikio analizę ir vertinimą bei užsienio šalių gerąją praktiką,
pateikti alternatyvas dėl Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo;
• atlikti kiekvieno iš pateikiamų Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo siūlymų
(alternatyvų) kaštų ir naudos analizę;
• remiantis atlikta analize bei įvertinus užsienio šalių gerąją praktiką, pateikti siūlymus dėl kiekvieno
iš siūlymų (alternatyvų) įgyvendinimo modelių ir atlikti poreikio analizę.
• pateikti rekomendacijas dėl Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos infrastruktūros sukūrimo
architektūrinio konkurso vykdymo būdo ir pateikti konkrečias rekomendacijas techninei specifikacijai, taip pat pateikiant rekomendacijas dėl vertinimo kriterijų bei jų vertinimo aprašymų;

Tyrimą atliko: Smart Continent LT UAB, Lietuvos kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2021

Tyrimo ataskaita (PDF): Galimybių studija „Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos poreikio ir alternatyvų analizė“ 2021 m.

Originalus šaltinis: Pristatytos Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo alternatyvos (LRKM nuoroda)