Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos

Tyrimo tikslas:

surinkus duomenis apie audiovizualinio paveldo apimtis Lietuvoje, jo saugojimo būklę ir prieigą, parengti rekomendacijas dėl šios kultūros paveldo srities plėtros.

Tyrimo uždaviniai:

  1. įvertinti audiovizualinio paveldo apibrėžtį ir išaiškinimą šiuose tarptautiniuose dokumentuose:
    • Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (toliau – UNESCO) konvencijos, susitarimai, iniciatyvos, prie kurių prisijungusi Lietuva: 2003 m. UNESCO Skaitmeninio paveldo apsaugos chartija, 2015 m. UNESCO rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, 2003 m. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, 2005 m. UNESCO Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo;
    • Europos Tarybos konvencijos, susitarimai, iniciatyvos, prie kurių prisijungusi Lietuva: Europos konvencija dėl audiovizualinio paveldo apsaugos, Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos protokolas dėl televizijos kūrinių apsaugos; Europos Tarybos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (pataisyta);
    • Europos Sąjungos susitarimai ir iniciatyvos, prie kurių prisijungusi Lietuva: 2005 m. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo, 2011 m. Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, EUROPEANA ir kt.;
  2. įvertinti audiovizualinio paveldo apibrėžtį ir išaiškinimą šiuo metu galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose kultūros paveldo ir autorių teisių sritis;
  3. surinkti šiuos kiekybinius ir kokybinius duomenis, susijusius su audiovizualiniu paveldu Lietuvoje: kuriose Lietuvos atminties institucijose, valstybės ir savivaldybės įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose saugomas audiovizualinis paveldas, kokia jo aprėptis ir pobūdis (kolekcijos ir pavieniai objektai); kokia yra šio audiovizualinio paveldo fizinė būklė; kokie šiuo metu yra Lietuvos atminties institucijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, kuriose saugomas audiovizualinis paveldas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bei turima atkūrimo ir skaitmeninimo įranga; kokia identifikuoto audiovizualinio paveldo prieiga ir sklaidos galimybės.

Tyrimą atliko: Medijų edukacijos ir tyrimų centras VšĮ „Meno avilys“ (Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Karolis Žukas, Juozas Markauskas, Žygimantas Jančoras).

Atlikimo metai: 2020 m.

Tyrimo ataskaita: Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos.