Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo galimybių studija

Tyrimo tikslas:

įveiklinti Klaipėdos centrinio pašto kompleksą įprasminant ir aktualizuojant išskirtinės architektūros
kultūros paveldo objektą, sukuriant gyvybingą ir visuomenei prieinamą traukos centrą, kuriame būtų vykdomos kultūrinės ir kitos, visuomenės poreikius atliepiančios veiklos ir paslaugos, aktualios tiek vietos,
tiek ir nacionaliniu, tarptautiniu mastu.

Tyrimo uždaviniai:

 • išsaugoti ir sutvarkyti kultūros paveldo objektą ir aktualizuoti ir įprasminti vertingąsias jo savybes;
 • pritaikyti pastatą šiuolaikiniams poreikiams;
 • ilgalaikėje perspektyvoje įveiklinti nenaudojamą pastatą ir užtikrinti objekto išskirtinumą ir konkurencingumą;
 • sukurti visuomenei atvirą kultūros paveldo ir istorinės atminties įprasminimo erdvę;
 • sukurti visuomenės poreikiams pritaikytas ir prieinamas kultūros ir kitas aktualias erdves;
 • užtikrinti, kad objektas ilgalaikėje perspektyvoje neprarastų vertės ir būtų naudojamas efektyviai bei tvariai.

Tyrimo rekomendacijos:

 1. Rekomenduojama pripažinti Klaipėdos centrinio pašto kompleksą valstybinės reikšmės kultūros paminklu, įtraukti į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą ir perimti turtą iš AB Lietuvos paštas valstybės reikmėms teisingai atlyginant.
 2. Rekomenduojama pereinamuoju laikotarpiu pagal LRV nutarimą perėmus turtą valstybės žinion perduoti kompleksą Lietuvos kultūros ministerijai ir pavesti Kultūros infrastruktūros centrui atlikti pastatų būklės stabilizavimo, tvarkybos ir remonto darbus. Atsižvelgiant į avarinę kai kurių pastatų būklę, rekomenduojama šiuos darbus atlikti prioritetine tvarka skiriant tam reikalingų lėšų.
 3. Rekomenduojama kuo skubiau stabilizuoti pastatų būklę pirmenybę teikiant pagrindinio korpuso bokšto ir stogo tvarkymui, pasinaudojant 2018 m. parengtais ir tebegaliojančiais stogų tvarkybos projektais.
 4. Rekomenduojama Klaipėdos centrinio pašto rūmų komplekse kurti daugiafunkcę kultūros erdvę – F. W. Argelanderio mokslo ir meno centrą su stipriai išreikštomis muziejinėmis, renginių, rezidencijų funkcijomis, kurios įprasmina istorinį palikimą ir ugdo pažangią ateities visuomenę.
 5. Rekomenduojama valstybės biudžeto lėšomis sutvarkius pastatą Klaipėdos miesto savivaldybei tapti pagrindine komplekso operatore ir veiklų vykdytoja.
 6. Kadangi svarstytos alternatyvos finansiškai neatsiperka, tačiau kuria socioekonominę naudą, rekomenduojama kompleksą vystyti valstybės biudžeto ir Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšomis, pasitelkiant kitus projekto partnerius ir rėmėjus.
 7. Rekomenduojama steigti naują savivaldybės biudžetinę įstaigą, kuriai patikėjimo teise būtų perduotas Klaipėdos centrinio pašto kompleksas. Naujoji įstaiga būtų atsakinga už objekto valdymą, vystymą ir veiklų vykdymą.

Tyrimą atliko: galimybių studijos rengimo kuravimas – VšĮ Idėjos miestui, galimybių studijos vadovė dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė, urbanistas Donatas Baltrušaitis, urbanistė Milda Pacevičiūtė, architektė Gerda Antanaitytė, architektas Aurimas Baužys, architektas Andrius Laurinaitis, architektė Marina Leonova, istorikas dr. Vasilijus Safronovas, nekilnojamo turto analitikas Mindaugas Kulbokas, kultūros paveldo specialistė Indrė Ambrazienė, teisininkai Trinity Jurex, advokatų profesinė bendrija, finansiniai skaičiavimai – UAB Eurointegracijos projektai. Tyrimas atliktas LR Kultūros ministerijos užsakymu.

Tyrimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo galimybių studija (PDF)

Originalus šaltinis: LR Kultūros ministerija