Lietuvos regionų savivaldybių kultūros įstaigų veiklos inovatyvumo vertinimo ir jo skatinimo galimybės

Tyrimo tikslas: remiantis Norvegijos pavyzdžiu, siekiama analizuoti kultūros įstaigų, veikiančių Lietuvos regionuose, veiklos inovatyvumą ir pateikti rekomendacijas dėl jo skatinimo galimybių.

Svarbiausios tyrimo išvados:

 1. Lietuvos regionuose vyrauja teigiamas požiūris į kultūros įstaigų inovatyvumo lygį. Šis tiesiogiai palaikomas suinteresuotų, aktyvių, iniciatyvių darbuotojų pastangomis, kurias žymi įvairių renginių organizavimas, netradicinis požiūris į tradicines kultūros įstaigų teikiamas paslaugas bei intensyvus projektinės veiklos inicijavimas.
 2. Išskirti keli tipai pagrindinių inovacijų kultūros įstaigose kliūčių:
  1. sisteminės, kultūros politikos;
  2. regiono specifika;
  3. organizacinės –  žmogiškųjų išteklių trūkumas;
  4. socialinės – maži kultūros darbuotojų atlyginimai regionuose;
  5. teisinės;
  6. finansinės – mažas kultūros finansavimas.
 3. Kultūros įstaigų paslaugomis naudojosi užsienio turistai (daugiausiai iš kaimyninių, ES šalių ir Skandinavijos), tačiau vietos kultūros potencialas sudominti užsieniečius vertinamas palyginti kukliai.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

 1. Pagrindiniai būdai ir prielaidos skatinti inovacijas kultūros įstaigose regionuose turėtų būti grindžiami nuoseklia valstybės politika kultūros ir inovacijų srityse, strategiškai subalansuota finansine parama kultūros įstaigoms, tęstiniais edukaciniais projektais kultūros inovacijų srityje. Siekiant minėtų tikslų, būtina kiekvienu atveju įvertinti tikslinę auditoriją, kas padėtų taikyti efektyvias priemones skatinant visuomenės dalyvavimą kultūriniame gyvenime.
 2. Kultūros sektoriaus plėtrai būtų reikšmingas tarpsektorinis bendradarbiavimas su privataus sektoriaus organizacijomis, kuris padėtų užtikrinti projektų tęstinumą, sudarytų sąlygas socialinių inovacijų vystymui, išplėstų kultūrinių projektų ribas.
 3. Remiantis Norvegijos praktika ir atlikta empirinių duomenų analize, rekomenduojama, kad bet koks kultūros įstaigų veiklos inovatyvumo vertinimas turi atsižvelgti į keletą jų veiklos specifiką atspindinčių faktorių.

Tyrimą atliko: VšĮ „Ateities visuomenės institutas“

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: Lietuvos regionų kultūros įstaigų inovatyvumo vertinimas ir skatinimas