Savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje 2021 m.

Tyrimo tikslas: tyrimas buvo atliktas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 5 str. 2 d. 8 p. numatytą funkciją „vertinti savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu“.

Tyrimo uždaviniai:

  1. įvertinti Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugos sričiai 2021 m.;
  2. išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant kultūros paveldo apsaugą;
  3. apžvelgti šių darbų tęstinumą;
  4. įvertinti savivaldybių požiūrį į jų teritorijoje esančias kultūros vertybes.

Tyrimo išvados: apibendrinant tyrimo rezultatus galima išskirti dvi perspektyvas:

  • ilgalaikė (1997-2021 m.);
  • trumpalaikė (2021 m.).

Vertinant savivaldybių veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, reikia pažymėti, kad jų požiūris į paveldą kinta į gerąją pusę – tai rodo ir vis didėjančios skirtos sumos, ir pačių savivaldybių paveldosauginės iniciatyvos: pvz., objektų skelbimas savivaldybės saugomais, aktyvesnis lėšų telkimas objektų tvarkybai, paveldo pažinimo sklaidos projektų plėtra.

Kalbant apie 2021 m., pažymėtina, kad, nepaisant ekonominių sunkumų ir socialinių iššūkių, savivaldybės nuveikė daug teigiamų darbų per ataskaitinius metus – buvo objektų, kuriuose darbai pradėti ar sėkmingai tęsiami, o dalis objektų jau atvėrė savo duris visuomenei po sutvarkymo ir pritaikymo. Paminėtinos ir privačios iniciatyvos kultūros paveldo tvarkybos srityje.

Tyrimą atliko: Valstybinė kultūros paveldo komisija

Tyrimo darbo grupė: Kultūros paveldo apsaugos analizės grupė. Vadovė: V. Gadeikienė, autorius: vyriausias specialistas A. Stepanovič.

Tyrimo metai: 2022

Tyrimo ataskaita: Savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje 2021 m.

Originalus šaltinis: Valstybinė kultūros paveldo komisija