Istorinės atminties iniciatyvų, įskaitant Holokausto ir sovietinės okupacijos temas, įgyvendinimo poveikio analizė

Tyrimo tikslas: parengti istorinės atminties minėjimo iniciatyvų, įskaitant nacistinės ir sovietinės okupacijos temas, įgyvendinimo poveikio analizę ir siūlymus dėl šių iniciatyvų efektyvesnio įgyvendinimo ir koordinavimo mechanizmo tobulinimo.

Tyrimo dalys:

  • Pirmoji ataskaitos dalis skiriama istorinės atminties minėjimo iniciatyvų aprašymui tiek, kiek jis yra pateikiamas strateginiuose bei teisiniame dokumentuose. Šioje dalyje siekiama atskleisti istorinės atminties minėjimo iniciatyvų paskirtį, organizavimo principus remiantis tuo, kaip jie suformuluoti aktualiuose dokumentuose. Taip pat analizuojami istoriškai svarbių datų minėjimų koordinavimo bei organizavimo modeliai. Bendras analizuojamų iniciatyvų organizavimo modelis išskaidomas į keturis pagrindinius etapus: iniciavimas, planavimas, vykdymas ir vertinimas. Atitinkamai pateikiamas esamo koordinavimo mechanizmo modelio vertinimas, situacijos apžvalga.
  • Antroji dalis skiriama esamų turimų bei atliktų tyrimų ir analizių apžvalgai. Pristatomi aktualūs rezultatai ir pateikiamas jų vertinimas.
  • Remiantis atlikta analize, formuojamas ir atliekamas tyrimas. Trečioji dalis skiriama detaliam jo aprašymui, pradedant tikslais bei uždaviniais, metodika ir baigiant tyrimo rezultatais.
  • Ketvirtoji dalis skiriama finansuotų istorinės atminties minėjimo iniciatyvų vertinimui, analizuojamos jų apimtys, finansuojami projektai ir jų tikslai.
  • Penktoji dalis skirta nacistinės ir sovietinės okupacijoms skirtų iniciatyvų apžvalgai ir vertinimui, analizuojama nacistinės ir sovietinės okupacijos minėjimo renginių svarba visuomenei.
  • Šeštoji dalis skirta užsienio šalių praktikos apžvalgai. Pradžioje pateikiami pasirinkimo kriterijai, kuriais remiantis buvo pasirinktos šalys, apžvelgiama jų istorinės atminties minėjimo iniciatyvų įgyvendinimo patirtis ir identifikuojamos praktikos, kurios gali būti aktualios Lietuvoje.
  • Atlikus tyrimą ir remiantis turima analize, pateikiamas konkrečių istorinės atminties minėjimo iniciatyvų ir jų konsoliduotų grupių poveikio bei efektyvumo vertinimas. Tam skirta septintoji ataskaitos dalis, kurioje pateikiami komunikacinių aprašų principai ir jų pavyzdžiai.
  • Pabaigoje pateikiamos apibendrintos išvados ir rekomendacijos. Siūlomos galimos efektyvumo didinimo priemonės tobulinti koordinavimo procesus ir integruoti galimas gerąsias praktikas.

Tyrimą atliko: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ Socialinių inovacijų institutas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Istorinės atminties iniciatyvų, įskaitant Holokausto ir sovietinės okupacijos temas, įgyvendinimo poveikio analizė

Infografikas: lietuvių k. / anglų k.

Originalus šaltinis: LR kultūros ministerija