Kultūros įstaigų įsitraukimo į suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą procesą galimybių tyrimas

Tyrimo tikslas: parengti rekomendacijas Kultūros ministerijai dėl kultūros įstaigų galimybių įsitraukti į suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (MVG) procesą ir dėl skirtingų suaugusiųjų grupių poreikius atitinkančių MVG veiklų organizavimo bei programų rengimo, tobulinimo ir plėtros priemonių kultūros įstaigose.

Tyrimo uždaviniai:

  1. išanalizuoti gerąją užsienio šalių praktiką, tinkančią Lietuvai dėl kultūros įstaigų, teikiančių MVG ugdymo paslaugas suaugusiems asmenims, veiklos modelių ir pateikti šių užsienio šalių ir Lietuvos kultūros įstaigų veiklos modelio palyginamąją analizę ir pasiūlymus Lietuvai;
  2. išsiaiškinti įvairių amžiaus grupių suaugusiųjų (jaunimo 18–29 metų amžiaus, darbingo amžiaus asmenų ir senjorų organizacijų atstovų) MVG poreikius ir lūkesčius, patirtį ir požiūrį į kultūros įstaigų įsitraukimo į MVG procesą galimybes;
  3. naudojantis skirtingų amžiaus grupių suaugusių asmenų poreikių ir lūkesčių analizės rezultatais, atlikti šalies kultūros sektoriaus įstaigose vykdomų MVG veiklų ir programų analizę ir įvertinti atskirų kultūros sričių įstaigų pasirengimą ir galimybes prisidėti prie MVG sistemos plėtros. Vertinant įstaigų pasirengimą, papildomai įvertinti regioninį kontekstą ir galimus skirtumus tarp regionų;
  4. bendradarbiaujant su kultūros, švietimo organizacijų atstovais, suorganizuoti sutelktos grupės (angl. focus group) diskusijas, siekiant gauti informacijos atsakymams į Tyrimo klausimus, orientuotus į: 4.1. kultūros įstaigų darbuotojų patirtį ir požiūrį į bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis galimybes prisidedant prie suaugusiųjų MVG sistemos, siekiant ugdyti kultūrines ir bendrąsias kompetencijas; 4.2. kultūros įstaigų dalyvavimo MVG sistemoje didinimą ir perspektyvas; 4.3. MVG veiklų ir programų suaugusiesiems rengimo praktiką ir turinį ir jų atitiktį skirtingo amžiaus suaugusių vartotojų poreikiams;
  5. tyrimo rezultatų pagrindu parengti rekomendacijas dėl kultūros įstaigų galimybių įsitraukti į suaugusiųjų MVG procesą ir dėl skirtingo amžiaus suaugusiųjų poreikius atitinkančių MVG veiklų organizavimo bei programų rengimo, tobulinimo ir plėtros priemonių.

Tyrimą atliko: UAB „Theoria“, vadovas Eugenijus Kaminskis, Kultūros ministerija

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Kultūros įstaigų įsitraukimo į suaugusiųjų MVG procesą galimybių tyrimas

Tyrimo santrauka: Kultūros įstaigų įsitraukimo į suaugusiųjų MVG procesą galimybių tyrimo santrauka

Summary: The Research of Involvement of Cultural Institutions in Adult Lifelong Learning

Originalus šaltinis: Kultūros ministerija