Lietuvos meno muziejų prieinamumas

Tyrimo tikslai: atskleisti vyraujančius požiūrius į muziejų prieinamumą tarp Lietuvos meno muziejų darbuotojų ir negalią turinčių asmenų bei jų atstovų; aptarti iššūkius, su kuriais susiduria negalią turintys asmenys ir jų artimieji, siekdami dalyvauti visuomenei skirtoje Lietuvos meno muziejų veikloje.

Tyrimo rekomendacijos: siekiant užtikrinti galimybes negalią turintiems asmenims dalyvauti muziejaus veiklose, institucijos turėtų:

  • atsakyti sau į klausimą – kodėl prieinamumo kūrimas muziejui yra svarbus?
  • pasitelkus išorės ekspertus, įvertinti muziejaus prieinamumą (atlikto Tyrimo 1 priede pateikiamos muziejaus prieinamumo vertinimo gairės). Muziejaus prieinamumo vertinimas turėtų tapti reguliaria praktika;
  • įgyvendinti mokymų programą, kuri visas pareigas einančius darbuotojus supažindintų su prieinamumo aspektais ir tuo, kaip savo veikla jie galėtų prisidėti prie muziejaus prieinamumo ir atvirumo didinimo;
  • integruoti prieinamumo klausimų sprendimą į muziejaus politiką, strateginę veiklą ir biudžetą;
  • atvirumo ir prieinamumo sampratą įtraukti į muziejaus viziją. Plėtojant dialogą tarp muziejaus darbuotojų, siekti, kad ji būtų aiški ir aktuali kiekvienam muziejuje dirbančiam asmeniui;
  • parengti muziejaus prieinamumo didinimo planą, kuris būtų susietas su muziejaus strateginiu veiklos planu. Į muziejaus prieinamumo didinimo plano rengimą būtina įtraukti visas pareigas užimančius darbuotojus ir visuomenės grupių atstovus (atlikto Tyrimo 2 priede pateikiamas negalią turinčių asmenų, sutikusių konsultuoti muziejus jų prieinamumo didinimo klausimais, kontaktų sąvadas). Šiame plane turi būti numatomi prieinamumo didinimo tikslai ir konkretūs uždaviniai, visiems muziejų darbuotojams paskirstyta atsakomybė už šių uždavinių įgyvendinimą. Prieinamumo didinimas yra nuolatinis procesas, todėl šis planas turi būti reguliariai atnaujinamas remiantis ne rečiau nei kartą per 3 metus atliekamo muziejaus prieinamumo vertinimo rezultatais;
  • degti noru kurti visiems kuo atviresnį muziejų.

Tyrimą atliko: dr. Simona Karpavičiūtė ir Ieva Petkutė

Atlikimo metai: 2018

Tyrimo tekstas: Lietuvos meno muzieju prieinamumas