„Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas

Tyrimo tikslai: 

  1. Įvertinti projekto procesų ir produktų naujumą, originalumą ir jų perkėlimo galimybes;
  2. Užfiksuoti vertingiausius skleistinus kaip metodinė medžiaga kitoms mokykloms ir mokytojams;
  3. Išsiaiškinti, iš ko susideda „inovatyvus ugdymas“ ir kokių kūrybiškumo elementų reikia, kalbant apie inovatyvų ugdymą.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Šiuolaikinėje mokykloje siekiama, kad mokinys mokytųsi keisdamas nuostatas, plėsdamas įgūdžius ir žinias, suprastų ir taikytų juos naujose situacijose, t. y. ugdytų kompetencijas. Sprendžiant iš tyrimo dalyvių patirties, bendrosios programos išsamiai neapima bendrųjų kompetencijų (vidinių tikslų išsikėlimo, pasitikėjimo diskutuojant ir kalbant viešai, kritinio mąstymo ir t. t.). Bendrosios programos pernelyg fragmentiškos, kad mokytojams taptų tikru orientyru; jose trūksta individualumo ir kūrybiškumo dimensijos. Vertinimo sistema neapima mokinio asmeninės mokymosi motyvacijos dimensijos, vidinės parengties.
  2. Projekto perėjimas į sisteminius pokyčius apribotas vyraujančios mokytojų nuomonės, kad projektas prieštarauja bendrosioms programoms, aiškių kūrybiškumo ugdymo gairių bendrosiose programose stokos, bendrųjų programų ir atestacijos kriterijų nenuoseklumo.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Tyrimas parodė, kad per daug dėmesio skiriama mokinių motyvacijai. Kaip tik daugiau reikėtų dirbti su mokytojais, aktyviau kurti mokyklos kultūrą, kad mokytojai sugebėtų pažadinti ir įdarbinti vaikų motyvaciją, kurią šie turi. Paprastai ji tik nuslopinama netinkamais metodais, kai neatsižvelgiama ir nereaguojama į emocinius poreikius. Tokiam darbui su mokiniais būtinos emocinės mokytojų kompetencijos.
  2. Tyrime išryškėja, kad per Kūrybinių partnerysčių projektą mokymasis yra abipusis: mokytojų ir mokinių. Ugdymo inovacijos švietime įmanomos, kai mokosi visi švietimo veikloje dalyvaujantys asmenys (ir švietimo specialistai, diegiantys programas).
  3. Kūrybiškos veiklos tvarumo mokykloje prielaida – kūrybinis ugdymas turi būti mokyklos strategijos prioritetas. Inovatyvių ugdymo veiklų plėtra mokykloje priklauso nuo mokyklos vertybių, tikslo ir atvirumo, nuolatinio bendravimo su tėvais ir neformalaus bendravimo, dalijimosi patirtimi.

Tyrimą atliko: VšĮ „Kitokie projektai“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: „Kūrybinių partnerysčių” inovatyvumo tyrimas