Etninės kultūros vertybinių nuostatų tyrimai valstybės politikai

Tyrimo tikslas: įvertinti etninės kultūros vertybių pokyčius dabartinėje Lietuvos visuomenėje ir pateikti rekomendacijas valstybės politikai etninės kultūros srityje formuoti.

Tyrimo santrauka: 

Projekto uždaviniai:

  • Ištirti etninės kultūros vertybines nuostatas dabarties visuomenėje – švietimo sistemos bei kultūros politikos formuotojų ir vadovaujančių dalyvių (etninės kultūros profesionalų) veiklos lauke;
  • Išanalizuoti valstybės politikos etninės kultūros srityje sistemos efektyvumą: teisės aktus ir jų įgyvendinimą reglamentuojančias priemones.

Šie uždaviniai buvo įgyvendinti atliekant keturis tyrimus, kurie tapo sudedamosiomis bendro projektinio tyrimo dalimis:

  • Etninės kultūros apsaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje;
  • Požiūrio į etninės kultūros vertybes kaita vidurinėje švietimo grandyje 2002-2016 m.;
  • Etninės kultūros integravimo į formalaus ugdymo procesą taikymo vertinimas;
  • Etninės kultūros vertybių samprata kultūros politikoje;

Tyrimą atliko: Lietuvių etninės kultūros draugija

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Etninės kultūros vertybinės nuostatos