Lietuvos regioninių kultūros centrų situacijos analizė

Tyrimo tikslas:  numatytų įkurti Regioninių kultūros centrų
(RKC) situacijos apžvalga ir įvertinimas bei, surinktos informacijos pagrindu, apibendrinančių išvadu formulavimas.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Trumpai pristatyti kiekvieną RKC;
  2. Apibūdinti RKC atstovaujamą/ reprezentuojamą/ apimamą teritoriją;
  3. Apžvelgti esamą kiekvieno RKC atstovaujamos teritorijos kultūros infrastruktūrą: veikiantys kultūros centrai, muziejai, nacionaliniai ar regioniniai parkai, informacijos, turizmo centrai ir kt. bei jų veikla;
  4. Įvertinti numatytų šešių RKC turimą materialinę bazę;
  5. Įvardinti RKC steigimo iniciatorius vietose (kokias organizacijas atstovauja, koks kitų vietos organizacijų požiūris ir pan.);
  6. Apibrėžti RKC numatomas veiklas ir funkcijas (vizija, tikslai ir uždaviniai, veiklos, pasirengimo lygis ir t.t.);
  7. Pristatyti RKC numatomas valdymo struktūras ir steigėjus;
  8. Pateikti kiekvieno RKC Stiprybių-Silpnybių-Galimybių-Grėsmių analizę.
  9. Apibendrinti surinktą medžiagą ir pateikti rekomendacijas dėl Regioninių kultūros centrų plėtros koncepcijos.

Tyrimą atliko:

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Socialinių tyrimų institutas

Atlikimo metai: 2006